Voorwoord

Na een sterke stijging van het aantal studenten in de afgelopen jaren lijkt er nu een omslag te zijn van groei naar stabilisatie. Maar ook in 2019 waren we nog bezig de groei van de afgelopen jaren te “verwerken”.

In 2019 zijn we als HMC gegroeid met 19 medewerkers. Deze groei heeft vooral te maken met de nieuwe teamindeling (met ingang van schooljaar 2018/2019 uitbreiding met twee teamleiders en twee studiecoördinatoren) en de inzet voor het kwaliteitsplan. Deze uitbreiding was nodig om onze realisatiekracht in 2019 te vergroten. Daarnaast was deze uitbreiding één van de maatregelen om de ervaren werkdruk te verlagen.

''Deze uitbreiding was nodig om onze realisatiekracht in 2019 te vergroten.'' In 2019 hebben we, met het HMC kwaliteitsplan 2019-2022 als fundament, belangrijke stappen gezet om de organisatie en uitvoering van het onderwijs toekomstbestendig te maken. Centraal thema daarin is talentontwikkeling, zowel van studenten als docenten.

Voor HMC stond 2019 in het teken van implementatie. Niet alleen zorgdragen dat de beoogde resultaten voor het HMC-kwaliteitsplan behaald worden, maar ook de implementatie van de nieuwe stagesoftware B3net vroeg de nodige inzet, evenals de implementatie van Office 365. Om ruimte te maken hebben we ons examenbeleid en de organisatie van onze examinering tegen het licht gehouden: hoe borgen we de kwaliteit, maar maken we de uitvoering simpeler en uitvoerbaar. Maart 2019 is het kwaliteitsplan goedgekeurd en de eerste helft van 2019 is de implementatie van het kwaliteitsplan in de steigers gezet. Een aantal ambities uit het kwaliteitsplan is geclusterd in een drietal programmalijnen: talentontwikkeling; trends en innovaties; duurzaamheid. Uitgangspunt is dat de resultaten die in het kwaliteitsplan zijn geformuleerd, zoveel mogelijk in en vanuit de teams worden gerealiseerd. In de tweede helft van 2019 is hier in en met de teams hard aan gewerkt. ''Een aantal ambities uit het kwaliteitsplan is geclusterd in een drietal programmalijnen: talentontwikkeling; trends en innovaties; duurzaamheid.'' Een hele uitdaging om al deze veranderingen op te pakken in een organisatie met veel nieuwe medewerkers. Dat kan alleen maar als er ook aandacht is voor hoe het werk met elkaar georganiseerd wordt en hoe er wordt samengewerkt. Het managementteam heeft een MD traject gevolgd, met als doel de onderlinge samenwerking, communicatie en afstemming te verbeteren. Naast individuele scholing wordt de ontwikkeling en samenwerking van de teams steeds belangrijker om goed op de vele ontwikkelingen in te kunnen spelen. Daarom is een teamscholingsplan opgesteld. Als onderdeel hiervan is in 2019 een teamscan geselecteerd om meer inzicht te krijgen in de kwaliteiten van individuele teamleden en de fase van teamontwikkeling. Om de communicatie en samenwerking intern te verbeteren is in 2019 ook een belangrijke slag gemaakt met digitale communicatie. Gestart is met de implementatie van Office 365 om binnen het HMC beter en efficiënter digitaal samen te werken met elkaar, te communiceren en bestanden te delen. ''Om de communicatie en samenwerking intern te verbeteren is in 2019 ook een belangrijke slag gemaakt met digitale communicatie.'' Om onze realisatiekracht te vergroten is er niet alleen aandacht voor de interne samenwerking. Ook extern hebben we in 2019 ons netwerk voor samenwerking met branches, scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties versterkt. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in onze structurele samenwerking met de gemeente Amsterdam en Rotterdam bij de uitvoering van projecten voor het mbo-onderwijs.

Ons externe netwerk helpt ons ook steeds meer om in ons onderwijs de maatschappelijke verbinding te leggen. De projectbureaus van HMC A’dam en R’dam halen externe opdrachten binnen die het onderwijs voor onze studenten verrijken en hen helpen hun talenten te ontwikkelen.

In financieel opzicht heeft het HMC 2019 met een positief resultaat van € 1.766.000 afgesloten, hetgeen 4,3% van de totale baten is (2018: 2,8%). Dit resultaat ligt in lijn met de begroting. De omzet van Cursus en Training van 2019 is stabiel ten opzichte van het jaar daarvoor. ''Ons externe netwerk helpt ons ook steeds meer om in ons onderwijs de maatschappelijke verbinding te leggen.'' Conclusie: met alle ontwikkelingen die spelen, kunnen we trots zijn dat we er met elkaar in geslaagd zijn om ook in 2019 te zorgen dat de basis op orde is en onze studenten kwalitatief goed onderwijs hebben gekregen. We hopen de waardering van studenten en medewerkers ook weer terug te zien in de JOB-enquête en medewerkers-tevredenheidsenquête die voorjaar 2020 worden gehouden.

Voor de komende jaren is het een uitdaging om onze studenten en docenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Om dit te realiseren staat talentontwikkeling centraal en is het cruciaal om in de programmering van het onderwijs en de begeleiding meer aan te sluiten bij de talenten en behoeften van onze studenten. Frans Veringa Voorzitter College van Bestuur